ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2017
Кворум зборів** 79.806
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження. 6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік та їх затвердження. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році. 10. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання посадових осіб Товариства. 13. Затвердження умов договорів,що укладатимуться з посадовими особами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Глубоких Ірину Вадимівну, членом лічильної комісії Брусняк Людмилу Валентинівну; членом лічильної комісії Колодін Андрій Петрович. 2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3. Обрати Головою зборів Ковальчука Юрія Леонідовича, Секретарем зборів Варбанську Світлану Іванівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): • Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; • Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; • Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; • Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; • Збори провести без перерви. 4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 6. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік. 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: направити прибуток за 2016 рік на поповнення оборотних коштів, для фінансування об’єкту соціального призначення – НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КАПІТОШКА». 9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2017 році. 10. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з «29» квітня 2017 року по «29» квітня 2018 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб з будь-якими банківськими установами. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг / операцій з майном (майновими правами) Товариства з усіма змінами та доповненнями в будь-яких банківських установах не може перевищувати 200,0 млн. грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок), згідно ринкової вартості, визначеної експертною оцінкою, а строк таких зобов’язань Товариства не може перевищувати 3 (трьох) років; Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з «29» квітня 2017 року по «29» квітня 2018 року (включно); - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів голову правління Товариства.11. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, а саме доповнити редакцію Статуту новими видами діяльності товариства: 46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням, 26.20 виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання, 46.51 оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, 62.09 інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем із подальшим занесенням відомостей до Державного реєстру підприємств установ та організацій. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, голову та секретаря загальних зборів. Уповноважити забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Голову правління. 12. Припинити повноваження посадових осіб Товариства у складі: Голова правління член правління Ковальчук Юрій Леонідович, члени правління: Варбанська Світлана Іванівна, Примушко Андрій Васильович, Голова наглядової ради Пономарьов Юрій Валерійович, члени наглядової ради: Добича Олена Сергіївна, Добича Ігор Іванович, Ревізор Гащак Тетяна Сергіївна. Обрати посадових осіб Товариства у наступному складі: Голова правління член правління Ковальчук Юрій Леонідович, члени правління: Варбанська Світлана Іванівна, Примушко Андрій Васильович, Голова наглядової ради Пономарьов Юрій Валерійович (акціонер), члени наглядової ради: Добича Олена Сергіївна (акціонер), Добича Ігор Іванович (акціонер), Ревізор Гащак Тетяна Сергіївна. 13. Затвердити умови договорів, які укладатимуться з посадовими особами органів Товариства, встановити винагороду для Голови та членів правління відповідно до штатного розкладу, винагороду Голові та членам наглядової ради, ревізору не сплачувати. Уповноважити Голову правління підписати договори від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради, Ревізором; Голову наглядової ради — договори з Головою та членами правління.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.