ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правління, член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальчук Юрій Леонідович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1963
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «РУ НВП Агрінол», віце-директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження: правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання правління, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження , обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Члени правління мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства. Обов`язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор, віце директор, виконуючий обов'язки голови правління, член правління - заступник голови правління, Голова правління, журналіст. Обіймає посади віце-директора ТОВ "НВП АГРІНОЛ", місцезнаходження якого 71100, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Будівельна, буд. 3 А; та журналіста ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНА ГРУПА "ПРО100", місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд. 20. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Голова правління, член правління Ковальчук Юрій Леонідович припиняє повноваження на посаді 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р. Посадова особа Голова правління, член правління Ковальчук Юрій Леонідович обраний на посаду 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Варбанська Світлана Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** Середня спеціальна
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ «Бердянський райагропромпостач», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження: правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Члени правління мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов`язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рік. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, головний бухгалтер, член правління, заступник головного бухгалтера. Обіймає посади бухгалтера ТОВ "НВП АГРІНОЛ", місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Будівельна, буд. 3 А; та заступника головного бухгалтера ПрАТ «Бердянський райагропромпостач», місцезнаходження: 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд. 84/1. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член правління Варбанська Світлана Іванівна припиняє повноваження на посаді 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р. Посадова особа Член правління Варбанська Світлана Іванівна обрана на посаду 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Примушко Андрій Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1987
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Азов Хаус», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження члена правління: правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Члени правління мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов`язки члена правління: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 10 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, головний бухгалтер, Член правлiння. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Посад на інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член правління Примушко Андрій Васильович припиняє повноваження на посаді 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р. Посадова особа Член правління Примушко Андрій Васильович обраний на посаду 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хребтова Тетяна Ігорівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ТД АГРІНОЛ", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.02.2017, Безстроково
9) опис Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзація бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерії Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Головний бухгалтер Примушко А.В. звільнена з посади 08.02.2017 р. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Голова правління, причина прийняття цього рішення: звільнення за власним бажанням. Посадова особа Головний бухгалтер Хребтова Тетяна Ігорівна призначена на посаду 08.02.2017 р., дата вступу в повноваження з 09.02.2017 р. Орган, що прийняв рішення про призначення - Голова правління, причина прийняття цього рішення: вакантність посади.


1) посада* Голова Наглядової ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пономарьов Юрій Валерійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ «Бердянський райагропромпостач», менеджер по збуту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом Товариства. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. Голова, як і інші члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства. Обов`язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: iнженер вiддiлу збуту, менеджер по збуту, голова наглядової ради, директор. Обіймає посаду директора на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЮГ", місцезнаходження якого: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 20. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Голова Наглядової ради Пономарьов Юрій Валерійович припиняє повноваження на посаді 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р. Посадова особа Голова Наглядової ради Пономарьов Юрій Валерійович обраний на посаду 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є акціонером.


1) посада* Член Наглядової ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Добича Олена Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1951
5) освіта** Загальна середня
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Пенсіонерка
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства. Обов`язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член наглядової ради, директор. Обіймає посаду директора ТОВ "БЕРДЯНСЬКИЙ ДВІР", місцезнаходження: 72100, Запорізька обл., Приморський р-н, м. Приморськ, вул. Куйбишева, буд. 85. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член Наглядової ради Добича Олена Сергіївна припиняє повноваження на посаді 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р. Посадова особа Член Наглядової ради Добича Олена Сергіївна обрана на посаду 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є акціонером.


1) посада* Член Наглядової ради (акціонер)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Добича Ігор Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «НПО Агрінол», майстер ділянки зливу-розливу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства. Обов`язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: зливщик-розливщик, майстер ділянки зливу-розливу, член наглядової ради, директор. Обіймає посаду директора ТОВ "СТІЛЛ", місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Олега Сухарєва, буд. 161; та директора ПП "БОЛДЕР", місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Маяковського, буд. 34, офіс 1. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Член Наглядової ради Добича Ігор Іванович припиняє повноваження на посаді 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р. Посадова особа Член Наглядової ради Добича Ігор Іванович обраний на посаду 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є акціонером.


1) посада* Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гащак Тетяна Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1970
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Канон», бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження: РЕВІЗОР є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером; - брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: - підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; - не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 14 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, ревізор, секретар, начальник відділу кадрів. Посадова особа обіймає посаду секретаря ТОВ "ТД АГРІНОЛ", місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 84/1; та начальника відділу кадрів ПрАТ «Бердянський райагропромпостач», місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд. 84/1. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Посадова особа Ревізор Гащак Тетяна Сергіївна припиняє повноваження на посаді 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р. Посадова особа Ревізор Гащак Тетяна Сергіївна обрана (ний) на посаду 29.04.2017 р. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №26 від 29.04.2017 р.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правління, член правлінняКовальчук Юрій Леонідовичд/н000000
Член правлiнняВарбанська Світлана Іванівнад/н000000
Член правлiнняПримушко Андрій Васильовичд/н000000
Головний бухгалтерХребтова Тетяна Ігорівнад/н000000
Голова Наглядової радиПономарьов Юрій Валерійовичд/н3696318.002636963000
Член Наглядової радиДобича Олена Сергіївнад/н2098210.219220982000
Член Наглядової радиДобича Ігор Івановичд/н3581417.44335814000
РевiзорГащак Тетяна Сергіївнад/н000000
Усього 93759 45.6648 93759 0 0 0