ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
08.02.201709.02.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.201703.05.2017Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
29.04.201703.05.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента