ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 39671 83041 0 0 39671 83041
будівлі та споруди 34632 78565 0 0 34632 78565
машини та обладнання 3531 3227 0 0 3531 3227
транспортні засоби 41 36 0 0 41 36
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1467 1213 0 0 1467 1213
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 39671 83041 0 0 39671 83041
Опис Термiни користування ОЗ: а) будiвлi та споруди 50 рокiв. б) машини та обладнання 30-40 рокiв в) транспортнi засоби 5-20 рокiв г) iншi менше 10 рокiв. Терміни використання основних засобів встановлені в залежності від приналежності до групи, їх призначення та специфіки використання, морального зносу.Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 55553 тис.грн., на кінець звітного періоду — 103718 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 28,6%, на кінець звітного періоду 19,9%.Ступінь використання основних засобів — 100%. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду - 15882 тис.грн., на кінець звітного періоду — 20677 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєві зміни у вартості основних засобів у звітному періоді зумовлені введенням в експлуатацію нових об’єктів. Орендованих основних засобів Товариство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1336 928
Статутний капітал (тис.грн.) 51 51
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 51 51
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (1336 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (51 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.