ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ" за ЄДРПОУ 00904167
Територія   за КОАТУУ 2310400000
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.20.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 23325 22466
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 2412 4127
Повернення авансів 030 165 134
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 5654
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (1994) (7604)
Авансів 095 (14328) (15692)
Повернення авансів 100 (61) (772)
Працівникам 105 (2955) (3212)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (252) (92)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (155) (40)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1373) (1476)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (1375) (1243)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (0) (51)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 3409 2199
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 3409 2199
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (5) (5)
необоротних активів 250 (6459) (2073)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (30) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -6494 -2078
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -6494 -2078
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 25985 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (23110) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 2875 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 2875 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -210 121
Залишок коштів на початок року 410 225 104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 15 225

Примітки: Залишок коштів на початок звітного року становив 225 тис.грн. Чистий рух коштів за звітний період становив (-210 тис.грн.), та включає в себе чистий рух коштів від інвестиційної діяльності та від операційної діяльності. Залишок коштів на кінець звітного періоду 15 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Ковальчук Юрій Леонідович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Примушко Андрій Васильович