ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ" за ЄДРПОУ 00904167
Територія   за КОАТУУ 2310400000
Орган державного управління   за СПОДУ 6024
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.20.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 21369 19936
Податок на додану вартість 015 2753 2842
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 558
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 18616 16536
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 2397 1759
Валовий:
прибуток 050 16219 14777
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 6465 6625
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 10258 7318
Витрати на збут 080 0 56
Інші операційні витрати 090 1383 13928
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 11043 100
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 25 26
Інші доходи(1) 130 38 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 10917 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 189 126
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 153 72
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 36 54
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 36 54
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 1171 846
Витрати на оплату праці 240 3430 3623
Відрахування на соціальні заходи 250 1251 1325
Амортизація 260 2069 209
Інші операційні витрати 270 21068 19335
Разом 280 28989 25338

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Інші операційні витрати за 2012 рік склали 1383 тис.грн., і включають:
визнані штрафи, пені 309 тис.грн.;
витрати по охороні праці 445 тис.грн.;
собівартість реалізованих виробничих запасів 341 тис.грн.;
податкові та обов"язкові платежі з об"єктів невиробничого характеру 238 тис.грн.;
витрати, наст.компенсація яких відображена по стр.010 Ф2 - 47;
інші 3 тис.грн.
Інші фінансові доходи 25 тис.грн. - умовно нараховані та отримані проценти.


Керівник

 

(підпис)

Ковальчук Юрій Леонідович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Примушко Андрій Васильович