ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ" за ЄДРПОУ 00904167
Територія   за КОАТУУ 2310400000
Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231
Орган державного управління   за СПОДУ 6024
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.20.0
Середня кількість працівників 0    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса Мелітопольське шосе, буд.84/1, м.Бердянськ, Запорізька обл., 71100
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 17588 17472
Основні засоби:
залишкова вартість 030 12264 16244
первісна вартість 031 17459 23508
знос 032 5195 7264
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 51 56
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 29903 33772
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2342 2761
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 7774 5958
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 4499 7923
первісна вартість 161 4499 7923
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 4218 647
за виданими авансами 180 1818 2700
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 62 38
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 225 15
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 435 411
Усього за розділом II 260 21373 20453
III. Витрати майбутніх періодів 270 7284 13846
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 58560 68071


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 51 51
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 6 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 79 113
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 136 172
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 12520 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 41291 67493
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 1 3
з бюджетом 550 3640 36
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 94 61
з оплати праці 580 134 138
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 744 168
Усього за розділом IV 620 58424 67899
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 58560 68071
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2012 56 тис.грн. - це внесок в статутний капітал.
Інша поточна дебіторська заборгованість 38 тис.грн. - розрахунки з іншими кредиторами (19 тис.грн.), розрахунки з робочими та службовцями (19 тис.грн.).
Інші оборотні активи 411 тис.грн. - це податковий кредит.
Інші поточні зобов'язання 168 тис.грн. - це податковий кредит.


Керівник

 

(підпис)

Ковальчук Юрій Леонідович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Примушко Андрій Васильович