ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 07.04.2012
Кворум зборів** 93.8301
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ» за 2011 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ» за 2011 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011р.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2011 року.
10. Відкликання та обрання члена правління Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором загальних зборів була наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Ковальчука Юрія Леонідовича, Секретарем зборів Варбанську Світлану Іванівну; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Бондар Світлана Юріївна, член лічильної комісії Гащак Тетяна Сергіївна; член лічильної комісії Брусняк Людмила Валентинівна. Затвердити наступний регламент загальних зборів:
Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;
запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;
збори провести без перерви.
2. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ» за 2011 рік.
3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ» за 2011 рік.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.
6. Направити прибуток на поповнення оборотних коштів, для фінансування об’єкту соціального призначення – НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «КАПІТОШКА».
7. Основними напрямами діяльності у 2012 році визначити: здавання в оренду власного нерухомого майна, обладнання та інша діяльність згідно із Статутом.
8. Попередньо схвалено можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Затверджено значні правочини укладені протягом 2011 року та тих, що були укладені раніше, але діють до теперішнього часу.
10. 10 питання порядку денного зняти з повістки дня.
11: 11.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства. 11.2. Обрати на посаду Ревізора Гащак Тетяну Олександрівну.