ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Варбанська Світлана Іванівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1966
6.1.5. Освіта** середня спеціальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ «Бердянський райагропромпостач», головний бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження: правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Члени правління мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов`язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди за 2012 рік склав 18 161,60 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Попередні посади: помiчник бригадира (виробнича практика), робiтниця вiнбази (виробнича практика), бухгалтер, головний бухгалтер. Стаж керівної роботи 9 років. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у складі посадових осіб щодо Варбанської С.І.: 20.09.2012 Виконуючим обов’язки Голови Правління Товариства прийнято рішення про звільнення з посади головного бухгалтера Варбанської Світлани Іванівни та призначення на цю посаду Примушко Андрія Васильовича.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Добича Олена Сергіївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1951
6.1.5. Освіта** загальна середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** пенсіонерка
6.1.8. Опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства. Обов`язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду (в т.ч. в натуральній формі) за виконання обов”язків члена наглядової ради у 2012 році не отримувала. Стаж керівної роботи 9 років. Попередні посади: секретар судового засiдання, пенсiонерка. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Добичи О.С. у звітному періоді не було.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Добича Ігор Іванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1977
6.1.5. Освіта** неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «НПО Агрінол», майстер ділянки зливу-розливу
6.1.8. Опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом Товариства. Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства. Обов`язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду (в т.ч. в натуральній формі) за виконання обов”язків члена наглядової ради у 2012 році не отримував. Стаж керівної роботи 9 років. Попередні посади: ведучий оператор з виробництва трансмiсiйних мастил, бригадир зливщикiв-розливщикiв, директор, майстер дiлянки зливу-розливу. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Добичи І.І. у звітному періоді не було.


6.1.1. Посада Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гащак Тетяна Сергіївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Канон», бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження: РЕВІЗОР є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор має право: - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;ь- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером; - брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: - підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; - не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду (в т.ч. в натуральній формі) за виконання обов”язків ревізора у 2012 році не отримувала. Стаж керівної роботи 4 роки. Попередні посади: бухгалтер. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа обіймає посаду секретаря ТОВ «Торговий дім Агрінол», місцезнаходження якого: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе,84/1. Зміни у складі посадових осіб щодо Гащак Т.С.: 07.04.2012 загальними зборами акціонерів прийнято рішення про відкликання Андрущенко І.В. (за власним бажанням) з посади ревізора, та призначення на її місце Гащак Тетяну Сергіївну (у зв”язку з вакантністю посади).


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Примушко Андрій Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1987
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Азов Хаус», головний бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки: Органiзація бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерії Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди за 2012 рік склав 5 316,00 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Попередні посади: бухгалтер, головний бухгалтер. Стаж керівної роботи 1 рік. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду бухгалтера ПП «Норд Хол», місцезнаходження якого: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе,86. Зміни у складі посадових осіб щодо Примушко А.В.: 20.09.2012 р. Виконуючим обов’язки Голови Правління Товариства прийнято рішення про звільнення з посади головного бухгалтера Варбанської Світлани Іванівни та призначення на цю посаду Примушко Андрія Васильовича.


6.1.1. Посада Виконуючий обов'язки голови правління, член правління - заступник голови правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальчук Юрій Леонідович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «РУ НВП Агрінол», віце-директор
6.1.8. Опис Повноваження: правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльність Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Голова правління (або виконуючий його обов'язки) організовує роботу правління, скликає засідання правління, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління (або виконуючий його обов'язки) вправі без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження , обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Обов`язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2012 році склав 32 028,30 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Стаж керівної роботи 2 роки. Попередні посади: інженер відділу постачання, інженер –менеджер відділу постачання, директор, віце директор, заступник голови правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посади віце-директора ТОВ "РУ НВП Агрінол", місцезнаходження якого 71100, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Будівельна, 3а, та журналіста ТОВ "Інформаційна група "Про100", місцезнаходження якого 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 20. Зміни у персональному складі стосовно Ковальчука Ю.Л.: 21.12.2012 Наглядовою радою прийнято рішення про призначення Ковальчука Ю.Л. виконуючим обов'язки голови правління у зв'язку з вакантністю посади голови правління, якого було звільнено на підставі рішення Наглядової ради від 05.11.2012р.


6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пономарьов Юрій Валерійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1975
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ «Бердянський райагропром-постач», менеджер по збуту
6.1.8. Опис Повноваження: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом Товариства. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. Голова, як і інші члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства. Обов`язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду (в т.ч.в натуральній формі) за виконання обов”язків Голови наглядової ради у 2012 році не отримував. Стаж керівної роботи 9 років. Попередні посади: товаровед, iнженер вiддiлу збуту, iнженер-менеджер, iнженер вiддiлу збуту, менеджер по збуту. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Обіймає посаду директора ТОВ «ТРК Юг», місцезнаходження якого: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 20. Змін у складі посадових осіб щодо Пономарьова Ю.В. у звітному періоді не було.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова наглядової радиПономарьов Юрій Валерійовичд/н, д/н, д/н02.04.19983696318.002636963000
РевізорГащак Тетяна Сергіївнад/н, д/н, д/нд/н000000
Виконуючий обов'язки голови правління, член правління - заступник голови правлінняКовальчук Юрій Леонідовичд/н, д/н, д/нд/н000000
Член наглядової радиДобича Олена Сергіївнад/н, д/н, д/н02.04.19982098210.219220982000
Член наглядової радиДобича Ігор Івановичд/н, д/н, д/н02.04.19983581417.44335814000
Член правлінняВарбанська Світлана Іванівнад/н, д/н, д/нд/н000000
Усього 93759 45.6648 93759 0 0 0