ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Найменування аудитора (аудиторської фiрми): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ДІАНА"
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 23281958
Номер, серiя, дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: № 0847 від 26.01.2001р.
Останнiй звiтний перiод за який проведений аудит фiнансової звiтностi: 2012 рiк (01.01.2012 - 31.12.2012).

-----

АУДИТОРСЬКИЙ Висновок незалежного аудитора щодо фінансових звітів
приватного акціонерного товариства «Бердянський райагропромпостач»
В.о. Голови правління ПрАТ«Бердянський райагропромпостач» Ковальчук Ю.Л.
Основні відомості про акціонерне товариство:
Повна назва Приватне акціонерне товариство «Бердянський райагропромпостач»
Код за ЄДРПОУ 00904167
Місцезнаходження 71100, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд. 84/1
Дата державної реєстрації 16.07.1996р.
Дата внесення змін до установчих документів У 2012 році зміни до установчих документів не вносилися
Основні види діяльності
25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
86.10 Діяльність лікарняних засобів;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.
Інформація про аудиторську фірму: незалежна аудиторська фірма ПП АФ «Діана», здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про включення до Реєстру суб‘єктів аудиторської діяльності № 0847, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р., дію свідоцтва подовжено до 30.11.2015р. рішенням Аудиторської палати України № 222/3 від 30.11.2010р.
Місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Леніна, б. 25, оф. № 6, код ЄДРПОУ 23281958, тел. (06153)3-85-49.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 694164 від 20.06.1995р., видане Виконавчим комітетом Бердянської міської ради Запорізької обл., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 1 099 107 0009 000034.
Перевірка виконана незалежним аудитором Кошевою Любов Іванівною на підставі сертифіката аудитора серії А №002265, виданого рішенням Аудиторської палати України № 202/2 від 21.05.2009р., дійсним до 01.06.2014р.
Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПрАТ «Бердянський райагропромпостач», що включають баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, примітки до фінансового звіту.
Аудиторська перевірка проведена згідно договору б/н від 01.03.2013р. Аудит розпочато 01.03.2013р., закінчено 01.04.2013р.
Відповідальність управлінського персоналу.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. За повноту та достовірність, наданої для перевірки фінансової інформації ПрАТ «Бердянський райагропромпостач» відповідальність несуть: з 01.01.2012р. по 07.11.2012р. голова правління – Пономарьов О.С., з 08.11.2012р. по 31.12.2012р. виконуючий обов‘язки голови правління – Ковальчук Ю.Л., з 01.01.2012р. по 16.09.2012р. головний бухгалтер – Варбанська С.І., з 17.09.2012р. по 31.12.2012р. головний бухгалтер – Примушко А.В.
Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», інших міжнародних стандартів, прийнятих в Україні в якості національних стандартів аудиту, а також у відповідності до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р., №1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007р. За №53/13320, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096 “Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)”.
Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит включає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Об’єктом перевірки стали регістри синтетичного та аналітичного обліку, зведені облікові документи, що відображають господарські операції за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., фінансова звітність. Аудиторська перевірка включає вивчення (шляхом тестування) доказів, які підтверджують показники у фінансовій звітності підприємства. До інформації, що перевірялася, було застосовано такі процедури аудиту: перевірку, обчислення, аналітичні процедури і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Нами розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів та запасів підприємства станом на 01.11.2012 року, тому що ця дата передувала початку проведення аудиторської перевірки. Через характер облікових записів, ми не мали змоги підтвердити кількість необоротних активів та запасів за допомогою інших аудиторських процедур.
В ході аудиту було досліджено облікову систему підприємства. Облікова політика підприємства, обумовлена в наказі № 66 від 29.12.2011р. «Про організацію бухгалтерського і податкового обліку, складання фінансової і податкової звітності», у суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІV, затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Використані на підприємстві принципи бухгалтерського обліку, обумовлені в наказі про облікову політику, відповідають концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку підприємства у відповідності до вимог чинного законодавства.
Активи у бухгалтерському обліку, на нашу думку, класифіковано та оцінено відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Зміст і форма балансу підприємства відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. за № 396/3689.
Класифікація та оцінка необоротних активів підприємства здійснюється у відповідності з П(с)БО 7 „Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за № 288/4509. До основних засобів підприємства належать активи строком служби більше одного року, та вартістю більше 2500 грн. Амортизація основних засобів підприємства нараховується методом, передбаченим податковим законодавством, що відповідає методу вказаному в наказі про облікову політику. До малоцінних необоротних активів застосовувався метод амортизації при якому 100% амортизованої вартості нараховується при введені активів в експлуатацію. Переоцінка основних засобів у 2012р. не проводилась. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. складає 16 244 тис. грн., незавершені капітальні інвестиції – 17 472 тис. грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів відповідають один одному.
Нематеріальних активів підприємство не має.
Облік порядку признання та первісної оцінки придбання запасів підприємства відповідає П(с)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. №246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за № 751/4044. Вибуття запасів здійснюється згідно методу середньозваженої собівартості, що відповідає методу, вказаному в наказі про облікову політику, та протягом періоду, що перевірявся, не змінювався. Станом на 31.12.2012р. вартість виробничих запасів складає 2 761 тис. грн., товарів – 5 958 тис. грн.
Облік дебіторської заборгованості відповідає П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99р. №237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99р. за № 725/4018. Резерв сумнівних боргів на підприємстві у 2012 році не нараховувався, дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги) є поточною, реальною до погашення, та станом на 31.12.2012р. складає 7 923 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012р. складає 38 тис. грн.
Формування, розкриття інформації та розмір зобов’язань у фінансовій звітності товариства у суттєвих аспектах відповідає нормам П(с)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000р. за № 85/4306. Забезпечення на виплату персоналу згідно наказу про облікову політику товариство не створює. Поточні зобов‘язання Товариства станом на 31.12.2012р. складають 67 899 тис. грн.
Дані аналітичного та синтетичного обліку відповідають один одному.
На нашу думку, правильність визначення власного капіталу, його структура та призначення відповідають П(с)БО 5 „Звіт про власний капітал”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. за № 399/3692.
Станом на 31.12.2012р. статутний капітал ПрАТ «Бердянський райагропромпостач» становить 51,3 тис. грн. відповідно до суми, зафіксованої в Статуті. Статутний фонд розподілений на 205 320 (двісті п‘ять тисяч триста двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п‘ять копійок) кожна. Нова редакція Статуту ПрАТ «Бердянський райагропромпостач» затверджено загальними зборами акціонерів ВАТ «Бердянський райагропромпостач» протокол №19 від 23.04.2011р., державну реєстрацію змін проведено 15.06.2011р., реєстраційний №10991050011003130.
Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал сплачено повністю.
Резервний капітал Товариства станом на 31.12.2012р. складає 8 тис. грн.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 21 від 07.04.2012р.) чистий прибуток за 2011 рік у сумі 54 тис. грн. направлено на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди не нараховувались.
Власний капітал станом на 31.12.2012р. складає 172 тис. грн.
Чистий капітал товариства на початок звітного року складав 136 тис. грн., на кінець звітного року – 172 тис. грн. Вартість чистих активів Товариства більша від статутного капіталу, чим дотримано вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012р. складає 113 тис. грн.
Звіт про фінансові результати підприємства відповідає Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99р. за № 397/3690.
У звіті про фінансові результати надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за 2012 рік. На нашу думку, фінансові результати у звіті відображено реально в усіх суттєвих аспектах.
Фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період – прибуток у сумі 36 тис. грн.
Бухгалтерський облік підприємства ведеться за журнально-ордерною формою обліку у відповідності із вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999р. та концептуальної основи, передбаченої національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, та розрахунків, проведена на підприємстві згідно наказу № 35/2 від 29.10.2012 року станом на 01.11.2012 року.
Особлива інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПрАТ «Бердянський райагропромпостач»:
Дата події Стислий опис
02.03.2012р. Повідомлення про проведення загальних зборів
ПрАТ «Бердянський райагропромпостач» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2012 року о 10:00 годині за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, буд. 84/1 , перший поверх.
07.04.2012р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
- Звільнена (на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства за власним бажанням) з посади ревізора Андрущенко Ірина Володимирівна. 
- Призначена (на підставі рішення Загальних зборів акціонерів у зв'язку з вакантністю посади) на посаду ревізора Гащак Тетяна Сергіївна.
20.09.2012р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Звільнена (на підставі Наказу Голови Правління №50-к від 17.09.2012 р. у зв'язку з переведенням на посаду заступника головного бухгалтера) з посади Головного бухгалтера Варбанська Світлана Іванівна.
Призначено (на підставі Наказу Голови Правління №51-к від 17.09.2012 р. у зв'язку з вакантністю посади) на посаду Головного бухгалтера Примушко Андрій Васильович.
05.11.2012р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Звільнений (на підставі Протоколу Наглядової ради №11 від 05.11.2012 р. за власним бажанням ) з 07.11.2012 року (дата складання повноважень) з посади Голови правління Пономарьов Олександр Сергійович.
21.12.2012р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Посадова особа Виконуючий обов’язки голови правління Ковальчук Юрій Леонідович призначена на посаду 21.12.2012.(протокол Наглядової ради № 11-1 від 21.12.2012р.)
В процесі аудиторської перевірки нами не було отримано відомостей щодо наявності протягом року в діяльності товариства інших подій, віднесений законодавством до складу особливої інформації. Відповідальність за зміст та розкриття інформації несе управлінський персонал товариства.
В поточному році Товариство виконувало значні правочини відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ “Бердянський райагропромпостач”.
Органами управління та контролю Товариства відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту ПрАТ “Бердянський райагропромпостач” є: Загальні Збори акціонерів, Наглядова рада, Правління Товариства та Ревізор.
Аудиторський висновок є умовно-позитивним.
На нашу думку, за винятком впливу коригувань, якщо б ми були в змозі підтвердити кількість необоротних активів, фінансова звітність справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати діяльності, рух грошових коштів, що минув на зазначену дату, у відповідності із вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999р., концептуальної основи, передбаченої національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та обліковій політиці Товариства.
Директор ПП АФ „Діана” Л. І. Кошева
Сертифікат серії А
№ 002265
01 квітня 2013р.
м. Бердянськ, Україна.