ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 12264 16244 0 0 12264 16244
будівлі та споруди 10357 13382 0 0 10357 13382
машини та обладнання 1530 2224 0 0 1530 2224
транспортні засоби 26 25 0 0 26 25
інші 351 613 0 0 351 613
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 12264 16244 0 0 12264 16244
Опис Термiни користування ОЗ: а) будiвлi та споруди 50 рокiв. б) машини та обладнання 30-40 рокiв в) транспортнi засоби 5-20 рокiв г) iншi менше 10 рокiв. Терміни використання основних засобів встановлені в залежності від приналежності до групи, їх призначення та специфіки використання, морального зносу.
Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основні засоби використовуються за призначенням.
Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 17456 тис.грн., на кінець звітного періоду —23508 тис.грн
Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 29,8%, на кінець звітного періоду 30,9%.
Ступінь використання основних засобів — 90- 100%.
Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду 5195 тис.грн., на кінець звітного періоду — 7264 тис. грн.
Обмеження на використання майна емітента відсутні.
Суттєві зміни у вартості основних засобів у звітному періоді, пов”язані з: будівлі та споруди +4575 (реконструкція, поточні ремонти), машини та обладнання +1117 (придбання нового обладнання), інші +573 (поточні ремонти).

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 172 136
Статутний капітал (тис.грн.) 51 51
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 51 51
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 от 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 № 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів – Довгострокові зобов’язання – Поточні зобов’язання – Забезпечення наступних виплат і платежів – Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (172 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (51 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.