ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 22.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуючий обов'язки голови правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Ковальчук Юрій Леонідович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00904167
1.4. Місцезнаходження Україна, Запорізька область, д/н, м. Бердянськ, 71100, вул. Мелітопольське шосе, буд. 84/1
1.5. Міжміський код та телефон, факс (06153) 60-545, (06153) 60-545
1.6. Електронна поштова адреса емітента raps@berdyansk.biz


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д/н, бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.rayagroprom.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)