ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

     
 
Дата розміщення: 05.05.2018

Особлива інформація на 28.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Ковальчук Ю.Л.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

05.05.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДЯНСЬКИЙ РАЙАГРОПРОМПОСТАЧ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вулиця Мелітопольське шосе, будинок 84/1
4. Код за ЄДРПОУ 00904167
5. Міжміський код та телефон, факс (06153)60546, (06153)60546
6. Електронна поштова адреса raps@berdyansk.biz


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

02.05.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№85(2838), Бюлетнь "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

04.05.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.rayagroprom.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

05.05.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}